A fost anunțat concursul pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”

A fost anunțat concursul pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (2009, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 2) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”.

Cerinţele postului:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova sau/şi cetăţenia altui stat, cu condiţia domicilierii pe teritoriul Republicii Moldova;

2) are studii superioare/de licenţă medicale, studii de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decât cel medical (management organizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sînt obligatorii;

3) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) nu are antecedente penale pentru săvâşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, contra patrimoniului, contra securităţii publice şi ordinii publice, contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat, infracţiuni economice, infracţiuni de corupţie în sectorul privat;

7) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani

8) nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

9) are reputaţie bună.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

1) cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii universitare de licenţă, master, doctorat, postdoctorat, precum şi anexele la diplome, după caz;

4) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, dacă candidatul dispune de astfel de acte;

5) copia carnetului de muncă sau alte acte care atestă vechimea în muncă a candidatului;

6) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale şi că nu a fost atras la răspundere penală pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la pct.9 subpct.8) din prezentul Regulament

7) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8) curriculumul vitae, model Europass, maximum-01 filă;

9) copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

10) lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori (după caz).

11) declaraţia pe proprie răspundere privind existența rudelor şi afinilor pînă la gradul al IV-lea inclusiv, care sînt angajaţi în instituţia medico-sanitară publică pentru care a fost anunţat concurs, şi a relației de rudenie cu persoanele responsabile ale fondatorului acesteia, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

12) referinţa de la ultimul loc de muncă, precum şi alte două referinţe de la precedenţii angajatori sau de la personalităţi notorii din ţară și/sau de peste hotare;

13) scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei medico-sanitare publice.

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor. Actele prevăzute la pct.11 subpct. 6)-8) şi 10)-13) se depun în original.

Dosarele pot fi depuse la Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, în termen de 20 zile de la data publicării, inclusiv, între orele 8:00-17:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef  Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02, victoria.olaru@msmps.gov.md

Aici: Ordin cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”