Anunț privind angajarea prin concurs public a conducătorilor subdiviziunilor Secția Nr.1 și 3 din cadrul IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

Anunț privind angajarea prin concurs public a conducătorilor subdiviziunilor Secția Nr.1 și 3 din cadrul IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”, cu sediul în mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, tel.: 022 242 177, e-mail: tomaciorba@ms.md, anunță concurs public privind angajarea conducătorilor subdiviziunilor Secția nr.1 și 3, cu atribuții conform fișei postului (publicată mai jos).

CV-urile pot fi depuse în perioada 21-28 august 2023 (înlăturarea neajunsurilor în perioada 28-30 august 2023), prin email sau la sediul instituției. Conform art.388 alin.(4) din Codul civil al Republicii Moldova, dacă acţiunea trebuie săvârşită la o organizaţie, termenul expiră la ora când această organizaţie, în conformitate cu normele stabilite, încheie programul de lucru.

La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care indeplinește condițiile generale și specifice, stabilite prin fișa postului respectiv.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care indeplinesc următoarele condiții generale:

 1. au cetățenia Republicii Moldova;
 2. au cetățenia altor state, domiciliul și permis de lucru în Republica Moldova (cu prezentarea documentelor privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii);
 3. cunosc limba română scris și vorbit;
 4. sunt în capacitat deplină de exercițiu;
 5. au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de mediciul de familie sau de instituțiile abilitate (nu pot fi acceptate adeverințe eliberate de către subdiviziunile IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”);
 6. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 7. îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 8. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 3 ani;

Pentru înscrierea la concurs candidații depun un dosar prin email sau fizic, care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs (formă liberă, cu indicarea adresei de trai și datele de contact);
 2. copia buletinului de identitate (în cazul buletinelor de tip vechi se depune și fișa de însoțire pe care este scrisă adresa de domiciliu);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și instruiri;
 4. copie de pe adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea de medic infecționist;
 5. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (formă liberă). Câștigătorul concursului va prezenta cazierul judiciar până la semnarea contractului individual de muncă;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, care nu poate fi eliberată de către subdiviziunile IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 9. cel puțin o referință.

Cererea depusă online va fi semnată semnătura electronică avansată calificată.

Toate documentele în original și cazierul judiciar vor fi prezentate până la semnarea contractului individual de muncă, neperezentarea fiind sancționată cu anularea rezultatelor pentru concurentul declarat câștigător.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.245 din 16 martie 2023, publicat pe legis.md